Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Νέα Αγωγή Ακύρωσης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων εταιρείας "Κυλινδρόμυλοι Ιωάννου Κατσάρη Α.Ε."

Νέα Αγωγή Ακύρωσης της από 16ης Μαΐου 2011 ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ¨Κυλινδρόμυλοι Ιωάννου Κατσάρη Α.Ε." κατατέθηκε ήδη την 24 Αυγούστου 2011 από τους δύο μετόχους της εταιρείας, Βάσω, χήρα Μενελάου Κατσάρη και Ιωάννη Κατσάρη για σειρά παρατυπιών, αυθαιρεσιών του και παρανομιών του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.Η συζήτηση της αγωγής έχει ορισθεί για την 21 Νοεμβρίου 2011 από κοινού με την αγωγή ακύρωσης της προηγουμένης Γ.Σ. της 28ης Ιουνίου 2010. Εν τω μεταξύ, εκκρεμεί και νέα (τρίτη) αγωγή για την ακύρωση της από 14 Ιουλίου 2011 και επαναληφθείσας κατόπιν αναβολής την 5η Αυγούστου 2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας (με αντικείμενο την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού) όπου εμπλέκονται και δημόσιοι λειτουργοί σε αξιόποινες πράξεις.

Ακολουθούν αναλυτικά τα στοιχεία της υπόθεσης όπως αναφέρονται στην κατατεθείσα αγωγή.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α Γ Ω Γ Η
(κατ’ άρθρο 35α του Ν.2190/1920)
1. Του Ιωάννη Κατσάρη του Μενελάου, κατοίκου Αθηνών, οδός Έβρου αρ. 24.
2. Της Βασιλικής χήρα Μενελάου Κατσάρη, κατοίκου Καρδίτσας, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11.
KATA
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Καρδίτσα, οδός 25η Μαρτίου αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ι. Τυγχάνουμε μέτοχοι της εναγομένης, η οποία συστήθηκε δια του υπ’ αριθμ. 1275/1969 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελευθερίας Ματθαίου Βασαλάκη – Τσουρλάκη, νομίμως δημοσιευθέντος και καταχωρηθέντος στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ’ αριθμ. 1090/29-8-1969 ΦΕΚ και η οποία έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει ΑΡΜΑΕ 10251/30/Β/86/1.
Αντικείμενο της εναγομένης αποτελεί, όπως αυτό διαφαίνεται σύμφωνα με τον καταστατικό της σκοπό, η άσκηση βιομηχανίας αλέσεως σιτηρών και μεταποιήσεως γεωργικών προϊόντων εν γένει, η παραγωγή, βιομηχανοποίηση, συσκευασία και εμπορία γεωργικών προϊόντων εν γένει, η εκμετάλλευση του στην Καρδίτσα Κυλινδρόμυλου και κάθε άλλη συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα, ενώ το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό του 491.299,80 ευρώ και διαιρείται σε 8.202 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 59,90 ευρώ έκαστη.
1. Διαθέτουμε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, έκαστος εξ ημών, 200 ονομαστικές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν για τον καθένα από εμάς το 2,44% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εναγομένης.
Σημειωτέον ότι η δεύτερη εξ ημών διετέλεσα μέλος του Δ.Σ. από την 10η Αυγούστου 1971 έως και την 10-6-2004, ενώ από την 11-6-2004 έως και την παραίτησή μου τον Ιούνιο του 2006 λόγω κακοδιοίκησης, αυθαιρεσιών και παρανομιών του Γεωργίου Μ. Κατσάρη, διετέλεσα μάλιστα και Αντιπρόεδρος αυτού.
...
2. Την 16-5-2011, λοιπόν, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00’, συνήλθε στα γραφεία της έδρας της εναγομένης η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, δυνάμει της από 22-3-2011 σχετικής πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέματα ημερήσιας διάταξης ορίστηκαν τα ακόλουθα:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010, έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2010.
3. Εκλογή ενός Τακτικού κι ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2011.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις
Η ως άνω τακτική Γενική Συνέλευση συνοδεύθηκε από πλήθος παρατυπιών και παραλείψεων και τυπικά, αλλά και ουσιαστικά είναι ως μη γενομένη και ανυπόστατη. Η διάρκεια δε αυτής ήταν χρονομετρημένα τριάμισι (3,5) πρώτα λεπτά (!!!) συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης! Συγκεκριμένα, η υποτιθέμενη συνεδρίαση εν μέσω συνεχών αντεγκλήσεων και αναπάντητων διαμαρτυριών μας και ενστάσεων «ξεκίνησε» στις 8:07 και είχε ήδη «περατωθεί» στις 8:11!
Καταρχάς, σημειώνουμε ότι οι παραλείψεις και παρανομίες ξεκίνησαν ήδη από τη διαδικασία προσκλήσεως των μετόχων προς συμμετοχή στη συνέλευση. Επί του αναρτημένου εντός του καταστήματος της εταιρείας πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γ.Σ. των μετόχων της 16ης Ιουνίου 2011 δεν αναφέρονταν όλοι οι μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, ήτοι οι κληρονόμοι Ευγενίας Κατσάρη με δύο (2) μετοχές, άρα και ψήφους, οι οποίες τον χρόνο της συνελεύσεως παρακρατούνταν, παράνομα και καταχρηστικά, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Γεώργιο Μ. Κατσάρη. Επίσης, στους μετόχους, τα ονόματα των οποίων ήταν αναρτημένα στον πίνακα, ήτοι του ίδιου ως άνω του Προέδρου, Γεωργίου Μ. Κατσάρη, της Κατίνας Ι. Κατσάρη, αλλά και της αντιπροσώπου της Β. Κου., (η οποία σημειωτέον τυγχάνει σύζυγος του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Γεωργίου Μ. Κατσάρη), καθώς και των δικών μας, δεν αναφέρονταν οι διευθύνσεις τους πλην του γενικού τόπου κατοικίας κάθε μετόχου, αλλά όχι και της αντιπροσώπου, καθώς επίσης και ήταν εσφαλμένος ο ακριβής αριθμός των μετοχών που διέθετε ο Γεώργιος Μ. Κατσάρης. Ειδικότερα, ο Γεώργιος Μ. Κατσάρης εφέρετο ότι διέθετε αριθμό 2.714 μετοχών, ενώ στην πραγματικότητα διέθετε 2.712 !!
Ενώ και οι δύο εξ ημών βρεθήκαμε ήδη στα γραφεία της εταιρείας και στο χώρο της συνεδρίασης της Γ.Σ. αρκετά λεπτά προ της ώρας ενάρξεως (8:00), όπου ήδη ήταν παρόν και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γεώργιος Μ. Κατσάρης, αλλά και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής Ευστάθιος Μπανίλας, αλλά όχι και η Β. Κου., φερόμενη ως αντιπρόσωπος της Κατίνας Ι. Κατσάρη, η οποία επίσης δεν ήταν παρούσα, ο προαναφερθείς Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γεώργιος Μ. Κατσάρης αρνούνταν να ξεκινήσει τη συνεδρίαση της Γ.Σ. Μάλιστα, σε επιμονή μας να ξεκινήσει η συνέλευση και η ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επέμενε να αρνείται και να μην επιτρέπει την έναρξη και την ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τελικώς, μετά την παρέλευση επτά περίπου λεπτών, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Φλώρα Γ. Αγοράστη ξεκίνησε την ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνο, χωρίς όμως να αναγνωστεί ολόκληρη η Πρόσκληση, όπως ψευδώς αναφέρεται στο Πρακτικό. Επιπλέον, δεν αναγνώστηκε ούτε ο κατάλογος δικαιουμένων να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. μετόχων, αλλά ούτε και διαπιστώθηκε απαρτία, αφού η φερόμενη ως αντιπρόσωπος της μετόχου Κατίνας Ι. Κατσάρη, Β. Κου. εισήλθε στο χώρο συνεδριάσεως της Γ.Σ. κατά το διάστημα ανάγνωσης των θεμάτων της! Με το πέρας της ανάγνωσης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προβάλαμε ένσταση για την παρουσία του προσώπου που δεν έχει τη μετοχική ιδιότητα και μάλιστα εμφανισθέν κατόπιν της ενάρξεως της συνεδρίασης της Γ.Σ. Ζητήσαμε επιμόνως να μας επιδειχθούν και να μελετήσουμε τα νομιμοποιητικά έγγραφα, πράγμα που ουσιαστικώς αρνήθηκε να πράξει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας. Η μη νομιμοποίηση της Β. Κου. ως αντιπροσώπου της μετόχου Κατίνας Ι. Κατσάρη, συνιστά λόγω μη υπάρξεως απαρτίας κατά τη Γ.Σ., ιδίως σε σχέση με την απόφαση περί μη διανομής μερίσματος, αφού δεν εκπροσωπούνται τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Την 3-5-2011 ο πρώτος εξ ημών ζήτησα από την εναγομένη να μου χορηγηθούν εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γ.Σ., οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, ήτοι ο ετήσιος ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2010 (42ης Εταιρικής Χρήσης), η Κατάσταση λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, το Προσάρτημα στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2010, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2010 και η Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2010. Μάλιστα, ο πρώτος εξ ημών, κοινοποίησα την ως άνω αίτησή μου την 3-5-2011 με δικαστικό επιμελητή, ωστόσο όμως δεν μας χορηγήθηκε κανένα απολύτως στοιχείο από όσα ζητήσαμε πριν τη σύγκληση της τακτικής Γ.Σ. Ομοίως, δεν μας επιδείχθηκε κανένα από τα ανωτέρω αιτηθέντα στοιχεία, ούτε όταν επισημάνθηκε η ως άνω παράνομη παράλειψη της εναγομένης να χορηγηθούν τα οικονομικά στοιχεία εμπροθέσμως πριν τη σύγκληση της Γ.Σ., ούτε κατά την υποτιθέμενη «συζήτηση» του σχετικού πρώτου (1ου) θέματος προς ψήφισή του. Μάλιστα δεν έγινε καν ακρόαση της εκθέσεως του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, όπως αναφέρεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ούτε της Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2010 από τον ορκωτό λογιστή, Ευστάθιο Μπανίλα, ο οποίος ήταν παρών κατά τη Γ.Σ. Υπενθυμίζεται, ότι στην ουσία, δεν υπήρξε ουδεμία δυνατότητα διενέργειας της Γ.Σ., αφού δεν επιτρέψαμε ουδέν, πριν απαντηθούν οι ενστάσεις μας.
Σημειωτέον ότι κατά την ανωτέρω Γ.Σ. χρέη Προέδρου τελούσε ο Γεώργιος Μεν. Κατσάρης και Γραμματέως η Φλώρα Γ. Αγοράστη, εντελώς αυθαίρετα βέβαια, καθώς δεν έγινε ούτε πρόταση ούτε ψηφοφορία κατά την ένδικη Γ.Σ. για εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. Η φερόμενη ως γραμματέας μάλιστα ανέγνωσε από την Πρόσκληση μόνο τα τέσσερα θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς τα λοιπά στοιχεία, το πρώτο λεπτό της έναρξης της συνέλευσης και αμέσως μετά αποχώρησε χωρίς καμία εξήγηση! Η Γ.Σ. λοιπόν έλαβε χώρα χωρίς γραμματέα, ήτοι χωρίς καταγραφή πρακτικών!!! Όταν, λοιπόν, ζητήθηκε από τον Γεώργιο Μ. Κατσάρη να ψηφίσουμε υπέρ της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και σαφώς εμείς καταψηφίσαμε την πρόταση ως μη έχοντες στη διάθεσή μας κανένα απολύτως οικονομικό στοιχείο, αλλά και έχοντες πολύ σοβαρές υποψίες και ενδείξεις ότι υπήρχαν αλλοιώσεις στα οικονομικά μεγέθη. Ζητήθηκε επίσης από την πλευρά μας να καταχωρηθούν οι απόψεις μας στα πρακτικά.
Σημειωτέον ότι, ούτε επί της Προσκλήσεως ούτε επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που ετέθησαν κατά τη Γ.Σ., έγινε λόγος για διανομή κερδών. Ως εκ τούτου, ούτε συζητήθηκε ούτε ελήφθη καμία απόφαση επί της διανομής ή όχι κερδών και δεν έγινε διάθεση μερίσματος εντελώς αυθαίρετα και παράνομα.
Όσον αφορά την «συζήτηση» και καταψήφιση των θεμάτων 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και του Ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 και την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2011, ουδέν σχετικό έλαβε χώρα ουσιαστικώς, αφού δεν σταματήσαμε να ενιστάμεθα, να τονίζουμε το παράνομο και άκυρο της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να υπάρχει απάντηση στις ενστάσεις μας, χωρίς να καταγράφονται πρακτικά, και να επιμένουμε για την κατά νόμον συμμόρφωση.
Όσον αφορά επί του θέματος 4 με τίτλο «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις» ουδέν αναφέρθηκε κατά την κατ’ επίφαση συνεδρίαση της Γ.Σ., μάλιστα ο αυτοχρισθείς Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε επί λέξει «… και κατόπιν αυτού δεν υπάρχει άλλο θέμα». Συνεπώς, η σχετική αναφορά στο πρακτικό είναι παντελώς ψευδής. Μάλιστα, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα (οικονομικές καταστάσεις και προσάρτημα αυτών για τη χρήση από 1-1 έως 31-12-2009) οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου ανέρχονταν το έτος 2009 στο ποσό των 98.242,14 ευρώ ετησίως, εν μέσω οικονομικής κρίσης, αλλά και δεδομένων των συνεχών ζημιών κατά τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις της εταιρείας (από το 2005 έως και το 2008). Επίσης, στο Πρακτικό της ήδη υπό ακύρωσης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28-6-2010 αναγράφεται (επίσης ψευδώς) ότι «… μετά από πρόταση της μετόχου Κατίνας Ιων. Κατσάρη να αναγνωρισθεί και έμπρακτα η καθοριστική συμβολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην ανάπτυξη της εταιρίας, αποφασίζεται ομόφωνα [!] για τη χρήση 2010 η ετήσια αναπροσαρμογή των αμοιβών του κατά 3%, που έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του κ. Γεωργίου Μεν. Κατσάρη να υλοποιηθεί».Το κυριότερο όμως είναι ότι ουδέποτε υφίστατο οποιαδήποτε σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή έμμισθης εντολής, η οποία να υπεβλήθη προηγουμένως προς έγκριση ενώπιον της Γ.Σ., βάσει της οποίας να αμείβεται νόμιμα ο Διευθύνων Σύμβουλος, αλλά και τα άλλα μέλη του Δ.Σ.!!
Μάλιστα η συνήθης στην πράξη αναγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης με τον τίτλο «διάφορα θέματα ή ανακοινώσεις» θα πρέπει να σημειωθεί ότι πάσχει νομιμότητας, εφόσον η εν λόγω διατύπωση δεν έχει έρεισμα στο νόμο και λόγω της αντίθεσής της στην αρχή της σαφήνειας δεν μπορεί να αποτελέσει θέμα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για θέματα, τα οποία τελούν σε στενή συνάφεια ή είναι παρεμπίπτοντα με θέματα που περιλαμβάνονται ήδη στην ημερήσια διάταξη. Εν προκειμένω, το θέμα της αμοιβής οργάνων διοίκησης και διευθύνσεως της εταιρείας δεν είχε καμία απολύτως συνάφεια με κανένα άλλο θέμα, που είχε ήδη τεθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ούτε όμως ανέκυψαν και απρόοπτα κατά τη συζήτηση, ούτε τέλος η απόφαση επ’ αυτών παρίστατο ως επείγουσα, απεναντίας κατεχωρήθει, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, από τον ίδιο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προς ικανοποίηση αποκλειστικά και μόνο ιδίου συμφέροντος, αποκρύπτοντας τις αμοιβές του, τις οποίες «ονομάζει» μισθούς, και προσπαθώντας να τις νομιμοποιήσει.

ΙΙ. Όταν αιτηθήκαμε αντιγράφου των Πρακτικών της ένδικης απόφασης από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, (αφού η εταιρεία αρνήθηκε την χορήγησή του) και λάβαμε γνώση του περιεχομένου του Πρακτικού, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι, καταρχάς οι ενστάσεις μας δεν περιελήφθησαν στα πρακτικά, όπως περί ελαττωματικής αναγραφής των δικαιούμενων προς ψήφο μετόχων, της ελλιπούς διεύθυνσης των μετόχων, καθώς και παντελής απουσία της διεύθυνσης του αντιπροσώπου ενός εξ αυτών, του αριθμού των μετοχών του ενός εξ αυτών. Επίσης, δεν ανεγράφη στο ως άνω πρακτικό ότι καίτοι αμφισβητήσαμε την παρουσία της αντιπροσώπου της Κατίνας Ι. Κατσάρη, για την οποία ζητήσαμε να μας επιδειχθεί και να μελετήσουμε το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, δεν μας επετράπη η μελέτη του και η εξακρίβωση των δεδομένων του.
Η μόνη ένσταση που ανεγράφη στα πρακτικά ήταν ότι ο πρώτος εξ ημών αμφισβήτησα το δικαίωμα του Γεωργίου Μ. Κατσάρη να συμμετάσχει στη συνέλευση με 2.714 ψήφους αντί για 2.712. Ουσιαστικά κανένας ουσιαστικός ισχυρισμός δεν απαντήθηκε και δεν ανεγράφη στα πρακτικά, παρά μόνο ότι νόμιμα ο Γ. Μ. Κατσάρης συμμετείχε με τον ανωτέρω αριθμό των ψήφων. Ωστόσο, την ίδια ένσταση υπέβαλε από κοινού και η δεύτερη εξ ημών, χωρίς επίσης να αναγράφεται στα πρακτικά.
Συγκεκριμένα οι ενστάσεις που προβάλαμε ήταν, όχι μόνο επί των αριθμό των μετοχών, αλλά και της έλλειψης επί του πίνακα των ονομάτων των κληρονόμων της Ευγενίας Κατσάρη, η οποία απεβίωσε την 2-8-2006, στους οποίους ανήκουν δύο (2) μετοχές και οι οποίες, επίσης, παρακρατούνταν παράνομα και καταχρηστικά από τον Γεώργιο Μ. Κατσάρη. Ο τελευταίος διέθετε ήδη 1.894 μετοχές μετά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (με την από 20-6-2005 απόφαση της εταιρείας για διπλασιασμό των μετοχών και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7681/15-7-2005), 230 δυνάμει του υπ’ αριθμ. 51507/2006 συμβολαίου αγοραπωλησίας ανωνύμων μετοχών, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, του συμβολαιογράφου Καρδίτσας, Νικολάου Π. Βαλταδώρου, από την Ευγενία Κατσάρη και 588 με αγορά από τους κληρονόμους της Έλλης Ι. Κατσάρη-Ανέστη, ... Επομένως, το σύνολο των μετοχών που κατείχε ο Γεώργιος Μ. Κατσάρης ήταν 2.712 (1.894 + 230 + 588) και όχι 2.714 !! Επομένως, έμεναν δύο (2) μετοχές κυριότητας της Ευγενίας Κατσάρη, που ουδέποτε του μεταβιβάστηκαν, άρα παρέμειναν στην ανωτέρω, η οποία απεβίωσε την 2-8-2006 και νόμιμοι δικαιούχοι είναι οι κληρονόμοι της, οι οποίοι δεν εκλήθησαν. Ως προς τους υπόλοιπους μετόχους δεν υπήρξε μεταβολή, αφού οι Ε. και Τ. Κ. κατείχαν 1.730 μετοχές, η Κατίνα Ι. Κατσάρη 1.160, συν την επικαρπία επί των 2.198 μετοχών του Αριστείδη Ι. Κατσάρη, ο οποίος απεβίωσε την 23-11-2009, βάσει της φερόμενης διαθήκης του (ΑΠ. 93/2010 ΜονΠρΚαρδ).
Επίσης, ενώ αναγράφεται επί του Πρακτικού (σελ. 1, παρ. 7) ότι «… της Γενικής Συνέλευσης, η οποία σε πρόταση του Προέδρου της να εκλέξει τους οριστικούς Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης, εκλέγει τους προσωρινούς, δηλαδή τον κ. Γεώργιο Μ. Κατσάρη και την κα. Φλώρα Γ. Αγοράστη, αντίστοιχα με ψήφους 6.072 υπέρ και 400 κατά», θα πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε προτάθηκε κάτι σχετικό ούτε ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους μετόχους να ψηφίσουν σχετικώς. Ούτε βέβαια καταχωρήθηκε καμία από τις απόψεις μας, όπως σχετικώς ζητήσαμε. Ούτε μας χορηγήθηκε κανένα από τα οικονομικά στοιχεία, που ζητήσαμε και κατά τη διάρκεια της συνέλευσης και ούτε, τέλος, έγινε ακρόαση της εκθέσεως του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της χρήσεως του 2010, καθώς και της αντίστοιχης εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού, και δεν μας χορηγήθηκαν βεβαίως ούτε τα πρακτικά.
Στο 4ο τελευταίο και εντελώς αόριστο θέμα των «διαφόρων θεμάτων και ανακοινώσεων» αναφέρεται στο Πρακτικό ότι «… για τη χρήση 2010 δεν δόθηκαν αμοιβές σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας πέραν των μισθών που λαμβάνουν αυτοί ως υπάλληλοι της εταιρίας», ενώ στο Πρακτικό της ήδη υπό ακύρωσης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28-6-2010 αναγράφεται (επίσης ψευδώς) ότι «… μετά από πρόταση της μετόχου Κατίνας Ιων. Κατσάρη να αναγνωρισθεί και έμπρακτα η καθοριστική συμβολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην ανάπτυξη της εταιρίας, αποφασίζεται ομόφωνα [!] για τη χρήση 2010 η ετήσια αναπροσαρμογή των αμοιβών του κατά 3%, που έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του κ. Γεωργίου Μεν. Κατσάρη να υλοποιηθεί».
Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι ουδέποτε υπήρξε σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή έμμισθης εντολής, η οποία να υπεβλήθη προς συζήτηση ενώπιον οποιασδήποτε Γ.Σ. και να εγκρίθηκε. Επομένως, και για το λόγο αυτό πάσχει η εν λόγω απόφαση ακυρότητος. Ακόμη, όμως, κι αν ήθελε κριθεί ότι η ως άνω απόφαση περί προέγκρισης μισθών δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν.2190/1920, είναι επίσης άκυρη, καθώς ελήφθη κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας. Πολλώ δε μάλλον, όταν η εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα, συνεχίζει όμως να καταβάλλει τον υπέρογκο μισθό στον ανωτέρω μέτοχο και Πρόεδρο του Δ.Σ., θέμα για το οποίο αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος, ως πλειοψηφία. Πρόκειται, λοιπόν, ξεκάθαρα για περίπτωση κατάχρησης εξουσίας της πλειοψηφίας σε βάρος κυρίως των συμφερόντων της εταιρείας, αλλά και σε βάρος των συμφερόντων των μειοψηφούντων μετόχων.
Ενόψει των ανωτέρω είναι προφανές ότι η λήψη των αποφάσεων της τακτικής Γ.Σ. ελήφθη κατά παράβαση των αρχών του άρθρου 281 Α.Κ., δεδομένου ότι ο ως άνω, ως πλειοψηφών μέτοχος, άσκησε το δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. κατά τρόπο, που έκδηλα αντιβαίνει στα μετοχικά συμφέροντα, κατά τρόπο που θίγει εμάς τους ίδιους ως μέτοχους και κατά τρόπο που αντίκειται στην καλή πίστη, δεδομένου ότι θίγεται υπέρμετρα το συμφέρον μας ως μειοψηφούντων μετόχων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετείται το εταιρικό συμφέρον. Και φυσικά, όταν ζητήσαμε εξηγήσεις αντιδρώντας έντονα στην απόλυτη αυθαιρεσία του Προέδρου, ουδεμία απάντηση λάβαμε και φυσικά δεν καταχωρήθηκε ούτε καν η γνώμη μας στα πρακτικά.

B. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
1. Η διάταξη του άρθρου 35α του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι: «1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 35β και 35γ, απόφαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε γενική συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί. 2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν κατά το άρθρο 39 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα. 3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. …».
Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 35β του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι: «1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη».
Με τις ως άνω διατάξεις, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 με τον Ν.3604/2007, αναμορφώθηκε το καθεστώς των ελαττωματικών αποφάσεων της Γ.Σ. οι οποίες διακρίνονται πλέον σε :
α) Ακυρώσιμες αποφάσεις, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35α, εάν ελήφθησαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή εάν δεν υπήρξε νόμιμη σύγκληση ή συγκρότηση της Γ.Σ. Επίσης, εάν οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς να παρασχεθούν οι οφειλόμενες πληροφορίες που ζητήθηκαν ή εάν ελήφθησαν κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 Α.Κ.
β) Άκυρες αποφάσεις, στην περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν το περιεχόμενό τους είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35β.
2. Επίσης, το αρ. 27 παρ. 1 και 2 του Ν.2190/1920 αναφέρει «1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την γενικήν ταύτην συνέλευσιν μετόχων μετ’ ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.»
Επίσης, κατά τη διάταξη του άρθρου 34 του Ν. 2190/1920 περί «Αποκλειστικής αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης» (ο τίτλος του οποίου προστέθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 3604/2007, ΦΕΚ Α΄ 189/8-8-2007): «1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν’ αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ` όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών.
Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 45 του ίδιου νόμου: «1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. 2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο ή το καταστατικό κράτηση δια τακτικό αποθεματικό, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α`), όπως η περ. β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 54 ν. 3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007 γ) το υπόλοιπο διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού».
Για τη διανομή δε του μερίσματος αναφέρεται στη διάταξη του αρ. 3 του Α.Ν.148/1967 «1. Αι ανώνυμοι εταιρείαι υποχρεούνται να διανέμουν εις μετρητά, κατά έτος εις τους μετόχους ποσοστόν τουλάχιστον τριάκοντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεσιν μόνον του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από την εκποίηση μετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχήν ανωτέρω του 20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίοu θυγατρικής των εταιρείας, εφ’ όσον το κατά το παρόν άρθρο διανεμητέον τμήμα κερδών είναι μεγαλύτερον από το προκύπτον εκ της εφαρμογής της διατάξεως της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 2190/ 1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", ως ούτως εκωδικοποιήθη δια του β.δ. 174/1963 "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του ν.2190/1920" και ισχύει. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν η γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει αυτό. Στην περίπτωση αυτήν, το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη εταιρία εντός τετραετίας από το χρόνο του σχηματισμού του να κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου».
Από τα ανωτέρω, λοιπόν, συνάγεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προταθεί η διανομή των κερδών και μόνο, αν αποφασιστεί από τους μετόχους που εκπροσωπούν το 65% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου στην περίπτωση της παρ. 2 και από αυτούς που εκπροσωπούν το 70% στην περίπτωση της παρ. 3, είναι δυνατόν να αποφασιστεί η μη διανομή μερίσματος. Εν προκειμένω, ούτε καν προτάθηκε, ώστε να λάβει χώρα νόμιμη ψηφοφορία.
Επιπλέον από την γραμματική διατύπωση των εδαφίων γ’ και δ’ της απρ. 1 του άρθρου 34 του Κ.Ν.2190/1920 προκύπτει ότι για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών προβλέπεται η λήψη δύο διακεκριμένων αποφάσεων, οι οποίες στην πράξη συμπίπτουν χρονικά (ΜονΠρΠειρ 746/1996, ΔΕΕ 1997, σελ. 286). Βέβαια η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση της διανομής κερδών, η νομολογία όμως δέχεται ότι δεν αρκεί αυτό, αλλά επιπλέον απαιτείται και ξεχωριστή απόφαση της τακτικής Γ.Σ. για τη διανομή κερδών (ΑΠ 437/1976, ΕΕμπΔικ 1977, σελ. 78).
3. Σε συνέχεια με τα ανωτέρω, άκυρες είναι οι αποφάσεις της Γ.Σ. και, όταν δια του περιεχομένου τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας ή του νόμου, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση ακυρότητας απορρέουσας από οποιονδήποτε λόγο και συνεπώς και στην περίπτωση ακυρότητας προκύπτουσας, τόσο από τις διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, όσο και από τις κοινές διατάξεις, ήτοι σε κάθε περίπτωση αντιθέσεως αυτών προς απαγορευτική διάταξη νόμου ή προς αντίστοιχη απαγορευτική διάταξη του ΑΚ, όπως η τοιαύτη του αρ. 281 ΑΚ, που απαγορεύει την άσκηση του δικαιώματος αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, η ακυρότητα δε αυτή επέρχεται αυτοδικαίως και καθένας που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται ν’ ασκήσει αναγνωριστική αγωγή και να αναζητήσει την αναγνώριση της ακυρότητας.
Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 35α του ιδίου ως άνω Νόμου, την ακύρωση της απόφασης μπορεί να ζητήσει με αγωγή του οποιοσδήποτε μέτοχος, που εκπροσωπεί τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση.
4. Επιπροσθέτως, η διάταξη του άρθρου 23Α του Ν.2190/1920 ορίζει σχετικώς με τα ως άνω ότι : «1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του παρόντος νόμου, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε…». Επίσης, «2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. … 5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας.»….
Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι η μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας και μέλους του Δ.Σ. συναπτόμενη σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή έμμισθης εντολής, εφόσον εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής, πρέπει να υποβληθεί, επί ποινή ακυρότητος, κατ’ άρθρο 23Α του Κ.Ν.2190/1920, σε προηγούμενη έγκριση της Γ.Σ. Η εκ των υστέρων χορηγούμενη έγκριση δεν θεραπεύει την ακυρότητα της σύμβασης, η οποία ισχύει μόνο ως νέα κατάρτιση, με την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι κατά το νόμο απαιτούμενοι όροι για την κατάρτιση της σύμβασης.
5. Ακόμη, σύμφωνα με τις προβλέψεις στο εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρθρου 35α του Ν.2190/1920, η απόφαση της Γ.Σ. είναι ακυρώσιμη όταν συμμετέχουν σ’ αυτήν πρόσωπα που δεν έχουν το δικαίωμα, εφόσον η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας. Συγκεκριμένα δε για τη μεταβολή διάθεσης των κερδών και τη μη διανομή μερίσματος απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (άρθρο 29, παρ. 3).

Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εν όψει των ανωτέρω ισχυρισμών, η απόφαση της από 16-5-2011 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εναγομένης εταιρείας, καταρχάς πάσχει ακυρωσία, καθότι ελήφθη κατά παράβαση των διατάξεων που προβλέπουν τη σύγκληση (αρ. 27 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920), χωρίς δηλαδή να υπάρχει νόμιμη σύγκληση και συγκρότηση της Γ.Σ., αφού ο αναρτημένος πίνακας είχε εσφαλμένα μόνο τέσσερα ονόματα μετόχων και όχι των υπολοίπων, εσφαλμένη αναγραφή διευθύνσεων των αναγραφόντων μετόχων και εσφαλμένο αριθμό μετοχών.
Επίσης, κατά τη συγκρότηση δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία, καθώς δεν έγινε εκλογή και ανάδειξη Προέδρου και Γραμματέως, ο Γεώργιος Μ. Κατσάρης ψήφισε με δύο (2) ψήφους παραπάνω από τον νόμιμο αριθμό των μετοχών του, δεν κρατήθηκαν πρακτικά και δεν καταχωρήθηκαν φυσικά καμία από τις ενστάσεις που προβάλαμε κατά τη διαδικασία ως παρευρισκόμενοι μέτοχοι μειοψηφίας. Επιπλέον, αναφέρεται ως παρούσα μέτοχος η Κατίνα Ι. Κατσάρη, με 3.358 μετοχές, ήτοι 40,94% του καταβελημένου μετοχικού κεφαλαίου. Πλην όμως, η ίδια χωρίς να είναι φυσικά παρούσα, φέρεται να υπερψηφίζει τα θέματα, δια της φερόμενης δήθεν ως αντιπροσώπου της, Β. Κου. Η τελευταία όμως, ήτοι η Β. Κου., δεν είχε τη νόμιμη προς τούτο εξουσία αντιπροσώπευσης (ΑΚ 211 επ., ιδίως ΑΚ 216 επ.), γεγονός δε που αποδεικνύεται έτι περεταίρω από το γεγονός ότι δεν μας επετράπη κατά τρόπο προκλητικό η μελέτη των νομιμοποιητικών εγγράφων, η δε συμμετοχή και ψήφοι της ήταν αποφασιστικοί για την επίτευξη απαρτίας, (άρθρο 35α παρ. 5, εδαφ. α΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει). Συγκεκριμένως, μετά το πέρας της κατ’ επίφαση Γ.Σ., εμφάνισε εξ αποστάσεως κάποιο έγγραφο, το οποίο έδωσε στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Φλώρα Γ. Αγοράστη με την εντολή να κάνει φωτοαντίγραφο, το οποίο φωτοαντίγραφο έδωσε προς στιγμήν στα χέρια του πρώτου εξ ημών και το οποίο άρπαξε εντός δευτερολέπτων, πριν υπάρξει δυνατότητα για την παραμικρή ανάγνωση ή μελέτη του εγγράφου! Αρνήθηκε να παρουσιάσει οτιδήποτε σχετικό στη δεύτερη εξ ημών, παρά το σαφές αίτημά της, αναφέροντας μάλιστα ότι αφού το είδε, [τονίζουμε για δευτερόλεπτα], ο πρώτος εξ ημών, είναι σαν να το είδε και η δεύτερη εξ ημών!!!
Ακόμη οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς να παρασχεθούν οι οφειλόμενες πληροφορίες που ζητήθηκαν, όπως αναφέραμε ανωτέρω και επίσης ελήφθη κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 Α.Κ., αφού ο μέτοχος της πλειοψηφίας (Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος) συνεπικουρούμενος από τη σύζυγό του Β. Κου., φερόμενης ως αντιπροσώπου της Κατίνας Ι. Κατσάρη, απάλλαξε τον σύζυγό της ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010, ενώ φαίνεται να ενέκρινε την καταβολή υπέρογκης αμοιβής, ως μισθό, προς τον ίδιο, χωρίς νόμιμη έγκριση, ενεργώντας προς βλάβη των συμφερόντων της εταιρείας, παρά την αρνητική πορεία αυτής και παρά το γεγονός ότι δεν διανεμήθηκε μέρισμα προς τους μετόχους.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 35α του ιδίου ως άνω νόμου, η ως άνω απόφαση ελήφθη και χωρίς να μας παρασχεθούν οι οφειλόμενες από το Δ.Σ. της εταιρείας πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι υποβάλαμε νομίμως, σχετική προς τούτο αίτηση.
Ως μέτοχοι, λοιπόν, που εκπροσωπούμε ποσοστό ίσο με το 2% έκαστος του μετοχικού κεφαλαίου της εναγομένης ανώνυμης εταιρείας και αντιταχθήκαμε στην απόφαση της από 16-5-2011 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του αρ. 35α παρ. 2 του Ν. 2190/1920, αλλά και ως έχοντες έννομο συμφέρον να ζητήσουμε την αναγνώριση της ακυρότητας της ένδικης απόφασης της Γ.Σ.
Επιφυλασσόμεθα για κάθε δικαίωμα μας ως προς όλες τις ως άνω παράνομες και αυθαίρετες ενέργειες ορισμένων μετόχων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εναγομένης εταιρείας με τις οποίες εκτός των άλλων προκάλεσαν και σοβαρή οικονομική ζημία σε εμάς τους μετόχους της εταιρείας αλλά και στην ίδια την εταιρεία με αντίστοιχο δικό τους όφελος.

Επειδή, εν όψει των ανωτέρω, η από 16-5-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εναγομένης εταιρείας είναι ακυρώσιμη
Επειδή, όλως επικουρικώς, η ανωτέρω απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της εναγομένης είναι άκυρη, αφού ελήφθη κατά παράβαση του νόμου και του καταστατικού της περί διανομής μερίσματος
Επειδή η παρούσα αγωγή ασκείται νομίμως και εμπροθέσμως
Επειδή η παρούσα αγωγή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, έχουμε δε προφανές έννομο συμφέρον προς άσκηση αυτής
Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της παρούσης αγωγής

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή,
Να κηρυχθεί άκυρη η από 16-5-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,
Να καταδικασθεί η εναγομένη εταιρεία στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη και αμοιβή της πληρεξουσίας μας δικηγόρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου